Illegale aviser hos Spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen 73

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et viktig supplement til den offisielle tyskdominerte presse. Denne presentasjonen av illegale aviser basert på samarbeidsprosjekt på bakgrunn av et initiativ fra krigskildeportalen NORDIKI. Prosjektet står i stor gjeld til Hans J. Luihn og hans store bibliografi "Den frie hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen 1940-45", både når det gjelder avis- og personopplysninger.

De illegale avisene ble produsert under enkle forhold. Her ble brukt både gjennomslagspapir, stensilering og trykking. Trykkvalitet og papir bærer preg av dette. I tillegg bærer avisene preg av å ha vært lest av mange. De er tynnslitte, gjerne brettet, og har mange trekk ved seg som tyder på at de må ha gått gjennom mange hender. Dette er med på å sette sitt preg på hvordan avisene fremstår i digital form. Her er avkuttede sider, dårlig leselig trykk og noe av materialet er kun delvis bevart.

På tross av at noe av materialet kan virke noe "medtatt", er det allikevel et viktig supplement til vår kunnskap om den 2. verdenskrig og hvordan mange nordmenn så på, og forholdt seg til, den tyske okkupasjonen av Norge.


Viktor Nøstdal; Egil Helle

Det som her kalles "Navnløs avis. Bergen" er en fortsettelse av de illegale avisene "Ukenytt” og ”Norges demring”. Da forordningen om dødsstraff for illegal avisproduksjon kom høsten 1942 besluttet produsentene av disse, Viktor Nøstdal og ...

Avis 0036b47f-dfc0-4b59-a40a-5b954a879605

Ukjent

Illegal avis som utkom i Oslo i 1942. Av medarbeidere vet man at Odd Skau, Fartein Valen-Senstad og Bjørn Ruud har vært involvert. Avisen kom i et opplag på ca. 250 og var stensilert.

Avis 042da850-642f-4d10-8600-5ac38276a1e4

Ukjent

Avis 072635ef-43eb-4b93-a095-1a9f42cb8fc5

Ukjent

Avis 07aa0d99-bc69-4477-ae67-3f00e9331282

Ivar Nordstrand

Morgenbladet utkom i stort opplag, tre ganger i uka. Men etter et par måneder ble redaktørene Olav Brunvand og Kristian Hatlevik arrestert. De som var igjen ga ut en ny avis, under navnene Under Åket ...

Avis 0b5b29c2-333f-41ad-8cba-7f452ca30852

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Avis 0f48da32-0734-459b-9ca4-f963f6ee46f5

Bjørn Ruud; Fartein Valen-Senstad

"Fram" [Oslo.] ble startet av Bjørn Ruud høsten 1941. Avisen utkom en gang i uken. Den ble innstilt da utgiver måtte rømme til Sverige våren 1942.

Avis 0fd3b8e9-d087-48d2-9f45-935999ad36a1

Viktor Nøstdal; Egil Helle

"Ukenytt" er en illegal bergensavis startet av Egil Helle og Viktor Nøstdal i februar 1942. Denne avisen med skiftende tittel, kan følges fra dens første nummer tidlig i 1942 frem til fredsdagene i mai 1945. ...

Avis 128ba121-25ce-4204-847b-1dd657c81f9d

Sverre Hovind; Paul Prestrud; Torfinn Dramsdahl; Knut B. Hauge; Olav Gjærevoll

Den illegale avisen "Vi vil oss et land" ble trykket fra oktober 1940. Initiativtagere til avisen var flere unge menn som hadde sittet som tyske krigsfanger: Torfinn Dramsdahl, Paul Presterud, Knut B. Hauge, Sverre Hovind ...

Avis 181d399c-704a-476e-a80d-4057c2e3bac7

Ukjent

Den illegale avisen ”Kommunal-nytt” ble startet opp av de kommunale funksjonærer i Oslo, Asker og Bærum. Avisens bakgrunn var motstanden blant de kommunale funksjonærene mot Quislings forsøk på å nazifisere den kommunale administrasjonen. Dette motstandsarbeidet ...

Avis 1eb6a383-61ca-4dac-8e40-6f98b0d9a834

Ukjent

Illegal avis utgitt i Oslo 1944-45. Avisen ble produsert på oppfordring av Presseledelsen". Avisen kom kun i noen få nummer.

Avis 20418ce5-de3d-4afa-b72f-6b109ff9ec5d

Ukjent

Avis 21e7a845-1b47-43bc-b451-8f8017c8ced5

Ukjent

"Radioavisen" ble utgitt av samme gruppen som sto bak Bergensutgaven av ”Fri fagbevegelse”. Mange av medlemmene ble arrestert, og avisen gikk snart inn.

Avis 2d76bc99-693e-4699-a928-785d0521318d

Kåre Haugen; Alfred Skar; Oddvar Halvorsen; Per Lie; Gunnar Ousland

"Fri fagbevegelse" ble utgitt fra 4. januar 1941. Avisen var utgitt av sentrale fagforenings- og AUF-medlemmer. Den fikk en viktig rolle som oppinionsdanner mot nazistiske forsøk på å overta fagbevegelsen. I januar 1942 ble flere ...

Avis 3a90dac6-600f-4b74-8077-7e8bc51a008a

Rolf Grüner-Hegge; Fritz Trondsen; Jens Grüner-Hegge; Arild Walder; Claes Berg; Ulf Stockinger

Den illegale avisen ”Norge vårt land” ble utgitt i Oslo 1941-42. Avisen ble startet opp av Arild Walder, Claes Berg og Jens Grüner-Hegge, senere kom også Ulf Stockinger og Rolf Grüner-Hegge med i redaksjonen. Trykkingen ...

Avis 3bf1a999-2e04-44b1-b6b1-63a5028180ee

Den Porsgrunnsbaserte versjonen av den illegale avisen ”Alt for Norge” ble startet årsskiftet 1940-41, ledende i arbeidet var stortingsmann Carl P. Wright sammen med Sigge Olsen og Johs Knudsen. Avisen ble produsert i årene 1941-42. ...

Avis 3ea205cc-1857-4df0-84d1-46685b6f596c

Arne Alexandersen; Christian Martol; Ingeborg Haabeth; Erik Gravdahl; Erling Gulbrandsen; Sidsel Martol; Asbjørn Halvorsen

Den illegale avisen "Whispering times" startet opp etter at radioene ble inndratt i september 1941. Initiativtagere var Christian Martol og Erik Gravdahl. Etter kort tid ble Arne Alexandersen med i arbeidet. Andre medarbeidere var: Asbjørn ...

Avis 3f17623b-9a8e-4d82-ad8c-3f807579fbd2

Ukjent

Den illegale avisen "Norsk stafett" utkom i 1944 og 1945. Man kjenner ikke navnet på utgivere eller utgivelsessted. Avisen er maskinskrevet og inneholder nyheter og paroler.

Avis 44dca6a4-6711-47b8-9292-4c47cbe4e2ae

Ukjent

"Norge i dag" ble utgitt i Bergen, og utkom første gang 13. mars 1941. Kom med månedlige nummer frem til 13. oktober 1941. Men er usikker på om den siden fortsatte under ny tittel.Avisen er ...

Avis 48265210-ccd2-4cf4-a293-904932595973

"Budstikka" begynte sannsynligvis å utkomme i 1941 siste nummer kom i september 1942. I motsetning til svært mange andre illegale aviser som hovedsaklig formidlet utenlandske nyheter, var det norske nyhetsstoffet her vesentlig. Utkom et par ...

Avis 4bc4e3b7-17e3-4ae5-97c0-bd09f8337177

"Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom i mars 1941. Siste kjente nummer kom i mai ...

Avis 4cc05f70-3726-4372-ba3a-9f811b229c87

Ellen Jacobsen; Per Alveberg; Petter Moen; Herlov Rygh; Boye Strøm; Andreas Riis; Kåre Salvesen; Fritz Lund

Etter arrestasjonene vinteren 1942 var bare Ellen Jacobsen tilbake av den opprinnelige avisgruppen rundt ”London-nytt”. Avisen innredet nå først et trykkeri i kjelleren i en villa på Snarøya. Fra Snarøya ble avisproduksjonen overført til Herlov ...

Avis 4e1edfdd-9d06-4ae8-9cad-7e80a655eb1b

Kristian Hatlevik; Olav Brundvand; Nils Langhelle

"Fri fagbevegelse" skulle orientere fagorganisasjonens tillitsmenn om motstandsarbeidet. I desember 1940 kom første nummer av avisen. I januar 1941 kom første nummer av Oslo-avisen "Fri fagbevegelse". Den bergenske avisen med samme navn skulle etter dette ...

Avis 531b8d2d-431b-4121-afe3-a01739dcf6d8

Mentz Schulerud

"Hjemmefronten" ble startet for å bli en samleavis for en rekke mindre aviser. Meningen var at den skulle konsentrere seg om hjemlige forhold. For å få dette til ble det organisert et "nyhetsbyrå" for innsamling ...

Avis 541d4846-1db2-4228-a86a-2a7b4637725b

Ukjent

"Industrinytt" utkom med noen få nummer i 1944 og 1945. Avisen ble laget på oppfordring av "Presseledelsen". Avisens kjerneområde var Oslo.

Avis 5a2db6fe-5c59-4c7f-8829-8cecf96540a8

Sigurd Hoel; Nic Waal; Hans Christian Qvist; Arne Alexandersen; Alfhild Hovdan; Aksel Middethon

Landsutgaven av den populære illegale avisen "Whispering times" utkom første gang i januar 1942. Opplaget varierte mellom 500 og 2000 eksemplarer. Medvirkende var bl.a, Arne Alexandersen og Aksel Middelthon. Leverandører av avisstoff var mellom flere: ...

Avis 5ba5a0fc-4f1b-4805-ad20-ffe80f5624cf

Arne Pettersen; Brynhild Strøm; Alf Biem; Ørnulf Slaattelid; Arne Gauslaa

”Norsk ungdom” ble utgitt av NKP i 1942. Redaktør var Alf Biem. Andre medarbeidere var Arne Gauslaa, Brynhild Strøm, Ørnulf Slaattelid og Arne Pettersen. Avisen ble først trykket i Bergen, siden i Oslo. I Oslo ...

Avis 5de948ba-283a-4275-8552-bda8b2edd6fd

Konrad Magnus Holm; Bernhard Aagaard; Inger Holm; Fredrik Ramm

"Tidens tegn" ble utgitt fra september 1941. Avisen ble produsert i Aagaards avskrivingskontor i nærheten av Tidens tegns gamle lokaler i Akersgata. Konrad Magnus og Inger Holm var redaktører og Bernhard Aagaard sto for trykkingen. ...

Avis 5efe4a51-96c4-4a55-a7d1-3862c97c2b52

Ola Bonnevie; Bjørn Bie

Den illegale avisen "Halv åtte" ble startet av Bjørn Bie og Ola Bonnevie i september 1941. Avisen inneholdt hovedsaklig radionyheter. Avisen ble for en stor del distribuert gjennom posten, og for å unngå at avisen ...

Avis 609a8fc3-02b0-4fed-84b5-4c01aeaa24ee

Ola Bonnevie; Willy Johansen; Kai Marstrander; Arild Fearnley

”Liberty bell” ble utgitt av samme gruppe som utga "Halv åtte". Avisen kom med 10 nummer fra april til juli 1942. Redaktør var Kai Marstrander. Avisen inneholdt radionyheter og lokalt motstandsstoff. De tre hovedaktørene Kai ...

Avis 62da416f-7e3d-4e80-93bd-d7a0108d24c3

Ukjent

Avis 66d6932e-1d6f-478c-aec2-5af3a5d74522

Torolf Solheim; Samuel Titlestad

"Alt for Norge" ble utgitt i Bergensområdet i 1942. Første nummer ble trykket i et naust i Lønningsdal ved Os og var redigert av Samuel Titlestad. Virksomheten ble deretter overtatt av Torolv Solheim som laget ...

Avis 67a047a7-1d19-4dc3-860b-2206a511f627

Johan Klausen; Finn Amundsen; Hans Krag

"V-posten" ble startet i Drøbak av Hans Krag og Johan Klausen etter inndragelsen av radioen i september 1941. Krag redigerte og Klausen skrev av fra BBC radio. Avisen ble distribuert i Oslo av Rolf Teien. ...

Avis 69dfad82-e935-4d54-adf6-90679a73ef34

"Bonden" ble utgitt av NKPs presseorganisasjon. Avisen ble utgitt i Oslo og kom med totalt 5 nummer i 1942/43.

Avis 6cd13af3-83a2-4bbb-8b7f-32c3f90716d8

Arne Birkevold; Johan Ingebrigtsen

Den illegale avisen "Rundskue" utkom i Ålesund mellom 1942 og 1945. Avisen var en fortsettelse av "V-posten" (Ålesund), men ble også utgitt under tittelen "Hjemmefronten" (Ålesund) og "Aksla". Medvirkende var mellom andre Arne Birkevold og ...

Avis 734e84ec-c1d1-4f5d-9ca4-5ed9c5e9e768

Viktor Nøstdal; Gunnar Garbo; Egil Helle; Johan Johansen; Leif J. Wilhelmsen; August D. Michelsen

”Fram” ble utgitt i Bergen 1944-45. Avisen var en fortsettelse av ”Ukenytt”, ”Norges demring”, navnløs avis og ”Mot seir”. Da de fleste av medarbeiderne knyttet til de første avisene måtte rømme landet eller ble arrestert, ...

Avis 7668da41-515b-4604-b79c-ee543fafc6c9

Chr. A. R. Christensen; Olav Larssen; Sigurd Evensmo; Einar Gerhardsen; Olaf Solumsmoen

"Bulletinen" utkom 1940-45. Avisen var til å begynne med organisert av R-gruppen, en forløper til Hjemmefrontens ledelse. Avisen ble organisert av Einar Gerhardsen, og mange av avisens bidragsytere og produsenter ble senere sentrale personer i ...

Avis 78b67605-650b-4ad7-a462-31508f6024f8

Konrad Nerheim; Heming Skre; Erling Rønnestad; Lars Gjendemsjø; Aleksander Eidenblom

Lars Gjendemsjø, Konrad Nerheim og Erling Rønnestad som de første medlemmer begynte sommeren 1940 å utgi Norgesposten. Ivar Hemming Rasmussen Skre og Aleksander Eidenblom ble snart med i redaksjonen. Avisen kom ut i et opplag ...

Avis 838acf20-0571-4eec-9e3f-87ceaec6de88

"Advokatnytt" ble utgitt av en illegal gruppe i Den norske sakførerforening. Avisen ble utgitt mellom 1941 og 1945.

Avis 88907dc0-691e-40c9-aeb5-7f5542cc6fd6

Konrad Nerheim; Erling Rønnestad

Utgivelsen av Ulrikken var ment som en dekkoperasjon for å hjelpe de som hadde blitt arrestert i Radioavisen da Steinorganisasjonen ble rullet opp. Utgiverne ble arrestert, og Rønnestad satt i tysk fengsel til krigens slutt.

Avis 94a82128-2d28-4c80-84b5-bdb0c294bd61

Odd Eriksen; Adolf W Haukaas; Einar J. Nordahl; Asbjørn Larsen; Ågot Troye; Ingvald Brendsdal; Sigrid Soltvedt; Anton Friele; Gunnar Kirkebø; Olav Strand; Olav Soltvedt

Norsk vilje” ble startet i mai/juni 1942 av Ingvald Brendsdal, Ågot Johanne Troye og Adolf W. Haukaas. Et samarbeid med Hjemmefronten ble startet opp, og etter et opphold kom den ut med undertittelen ”Organ for ...

Avis 952e2550-f9ee-48b0-b8fb-c5d7619d039d

Ukjent

En lengre serie med illegale trykksaker. Ser ut til å eksistere mellom 1940-1945. Luhn forbinder denne publikasjonen med avisen "Bulletinen" (se der). Inneholder i tillegg til materiale om krigen ute, også store og små detaljer ...

Avis 9c2c8d29-b630-45e5-ac3d-73584f0c7d38

Hjalmar Torp; Knut Haug; Georg Seipell

Etter Menz Schulrud ble arrestert (se: Hjemmefronten)begynte enkelte av deltakerne der å utgi en ny avis. Avisen utkom 2 ganger i uken i et opplag på 1700 eks. Inneholdt Norgesnyheter, paroler og radionyheter.

Avis 9d37ee4a-2bf4-4837-a149-129cb2936bab

Kjell Kviberg

"Avantgarden" var en illegal avis trykket i Oslo mellom 1941 og 1945. Avisen ble startet opp av Kjell Kviberg og Hans Luihn. Politisk uenighet medførte at avisen ble delt sommeren 1943. Kviberg fortsatte med å ...

Avis a2433126-7ada-473f-bfa2-9e991a862913

Dagrenning ble utgitt i Bergen. Det første nummeret ble utgitt illegalt i oktober 1944 av Heimefrontens fylkesråd, Hordaland fylke. Etter freden ble det i 1945 utgitt 12 nummer.Kilde: Det frie Norges periodiske skrifter 1940-1945 : ...

Avis a4cdf1ee-dcb8-4789-8208-5356e65bac6e

Hegland Olsen; Nils Heldal; Erik Arentz

"Budstikken" ble utgitt 1941-43. Arbeidet med avisen ble ledet av disponent Nils Heldal. Da flere av avisens bidragsytere måtte rømme på grunn av annet illegalt arbeid, ble avisen innstilt i mars 1943.Det ser ut til ...

Avis a82b909e-e782-4478-8db9-e88e83ae51e9

Erling Birketvedt; Johan Svarstad

"Statstjenestemannen" ble startet etter et initiativ fra Koordinasjonskomiteen (KK) og utgitt av et illegalt Statstjenestemanns-utvalg. og ble utgitt i fra jani 1944. Totalt ble det utgitt 23 nummer 1944 og 1945. Avisens innhold var hovedsaklig ...

Avis af9c8b58-355d-4187-b902-2230cdca24bb

Egil Aarø

Våren 1940 ble det opprettet en større motstandsgruppe med forgreininger til bystyret i Bergen. Et av bystyremedlemmene Melankton Rasmussen reiste til London, fikk kontakt med regjeringen, og kapital med seg tilbake til Norge for å ...

Avis aff59a9c-b4f8-4eb1-868b-db1ca2da0f20

Paal Kvamme

"Morgenbladet" ble utgitt av samme gruppen som sto bak bergensutgaven av ”Fri fagbevegelse”. Gruppemedlemmene var først med å utgi Radioavisen, da denne gikk inn pga arrestasjoner utga man flere nummer av ”Ulrikken” og V. Deretter ...

Avis b5af490e-cfd5-43f5-9367-956b82a3f57d

Tor Hofsvang; Ingeborg Gjøen; Yngvar Hauge; Ulf Johns; Chr. A. R. Christensen; Olav Ringdal jr.

Da "London-radio" ble rammet av arrestasjonbølgen i februar 1944, klarte redaktør Viggo Aagaard å gjemme avisens trykkeri. Dette ble senere brukt til å produsere "Fritt land". Redaktør var Tor Hofsvang. Da han måtte flykte til ...

Avis b6ff191b-a3e2-4fb7-8220-2712eebe8947

Yngvar Hauge; Johan Vogt; Siri Five Oppedal; Lolla Hauge

"London-radio" ble startet av Viggo Aagaard etter inndragelsen av radioapparatene i september 1941. Med seg i arbeidet hadde han Johan Vogt, Yngvar og Lolla Hauge. Til å begynne med er det hovedsaklig nyheter fra London ...

Avis bb6353ae-33a9-4656-82da-1b2d2ff220d1

Ukjent

Illegal avis som utkom i Oslo 1944-45. Avisen ble laget på oppfordring fra Presseledelsen, og ble bare trykket i noen få nummer.

Avis bfe1e007-f93b-4984-aaf4-bc36614faed1

Ukjent

”Krigens gang” ble utgitt første gang 5. mars 1943 og drev sin virksomhet fram til fredsdagene 1945. Avisproduksjonen startet med en liten hjemmelaget duplikator, med et opplag på ca. 40, men den skulle snart bli ...

Avis cfcdd92e-da9a-4f17-abac-e06a340e8f46

Torolv Solheim

Nynorsk illegal avis utgitt av det "Vestlandske frihetsråd" 1944-45. Redaktør var Torolv Solheim. "Vestlandske frihetsråd" utga også avisene "Meldingsbladet" og "Dagrenningen".

Avis d0f3ee99-b14e-4f0d-830f-9d9c21b5a7d6

Sigurd Riisa; Helge Weiby; Bjarne Riisa; Ellen Jacobsen

"London-nytt" [I] (1941-42) ble startet opp etter at nazistene inndro radio-apparatene høsten 1941. Initiativtakere var Helge Weiby og brødrene Sigurd og Bjarne Riisa. Første nummer utkom i et par hundrede eksemplarer 15. september 1941. Ved ...

Avis d0fcb5ca-ecfb-422f-9091-c87138fd4e91

Kaare Gilhus; Øyvind Kullberg; Sverre Arntzen; Tollef Berg; Per Waage; Simon Nystrøm

Første nummer av "Fridom" kom ut ved årsskiftet 1940/41. Avisen fortsatte å utkomme under skiftende navn gjennom hele krigen. Initiativtakere var Sverre Arntzen og Simon Nystrøm. Avisen ble trykket i sistnevntes forretning. I tillegg til ...

Avis d181339e-eb64-4e61-b1e0-6c9cfe1f4b13

Ola Bonnevie; Bjørn Bie; Willy Johansen; Kai Marstrander; Johan H.Hinsch.

"Mens vi venter" ble utgitt av samme gruppe som også utga "Halv åtte", "Liberty bell" og Hugin-Munin" I motsetning til "Halv åtte" inneholdt "Mens vi venter" også artikler og propagandastoff. Med i denne gruppen var ...

Avis d5bd38cb-26c7-4318-b190-bd3acb839eaf

Ivar Nordstrand

Morgenbladet utkom i stort opplag, tre ganger i uka. Men etter et par måneder ble redaktørene Olav Brunvand og Kristian Hatlevik arrestert. De som var igjen ga ut en ny avis, under navnene Under Åket ...

Avis e38c2bb2-cf43-4bed-815f-7a91a283618d

Viktor Nøstdal; Egil Helle

"Norges Demring" var en illegal avis utgitt i Bergen 1944. Avisen er en fortsettelse av: Ukenytt”. Fortsetter som "Navnløs avis", ”Mot seir” og Fram.

Avis ea5ccd8c-f11e-4325-b017-86b89ba67112

Ukjent

"Kronikken" ble utgitt i Oslo 1944-45. Denne illegale avisen ble først utgitt under tittelen "Utenrikskronikken", men endret navn til "Kronikken" fra nr. 5 1944. Avisen var stensilert og ble trykket en gang i uken som ...

Avis f42ba594-f11e-4481-a49b-225c298aed37

Kjell Kviberg

"Avantgarden" var en illegal avis trykket i Oslo mellom 1941 og 1945. Avisen ble startet opp av Kjell Kviberg og Hans Luihn. Politisk uenighet medførte at avisen ble delt sommeren 1943. Kviberg fortsatte med å ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-02-01

Kjell Kviberg

"Avantgarden" var en illegal avis trykket i Oslo mellom 1941 og 1945. Avisen ble startet opp av Kjell Kviberg og Hans Luihn. Politisk uenighet medførte at avisen ble delt sommeren 1943. Kviberg fortsatte med å ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-02-02

Hegland Olsen; Nils Heldal; Erik Arentz

"Budstikken" ble utgitt 1941-43. Arbeidet med avisen ble ledet av disponent Nils Heldal. Da flere av avisens bidragsytere måtte rømme på grunn av annet illegalt arbeid, ble avisen innstilt i mars 1943.Det ser ut til ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-03-01

Hegland Olsen; Nils Heldal; Erik Arentz

"Budstikken" ble utgitt 1941-43. Arbeidet med avisen ble ledet av disponent Nils Heldal. Da flere av avisens bidragsytere måtte rømme på grunn av annet illegalt arbeid, ble avisen innstilt i mars 1943.Det ser ut til ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-03-02

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-12-01

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-12-02

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-12-03

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-12-04

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-12-05

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-12-06

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-12-07

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-12-08

Ukjent

"Industrinytt" utkom med noen få nummer i 1944 og 1945. Avisen ble laget på oppfordring av "Presseledelsen". Avisens kjerneområde var Oslo.

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer ubb-ekstern-aam-ill-17-01