Diverse brever og dokumenter. Heri en del vedkommende bygmester Flintoe og opførelsen av daarehuset i Bergen samt latinskolen m. m. - 21


Christian Magnus Falsen

Herr Konsul Wollert Krohn har betalt 500 spesidaler avdrag på kjøpesummen for Falsens gård nummer 22 og 23. Mottatt 500 spesidaler av konsul Krohn den 5. mars 1828. Gården det er snakk om er ...

1800-tallet, Bergen, Eiendom, Gård, Kvittering, Kjøp, Avdrag

Kvittering ubb-ms-0178-b-01

Jonathan Julius Aars

For enkefrue Herams gjeld til Enkekassen prestered kausjon er antaget. Som følger vil hun for fremtiden i juni og desember kunne føre det halve av det som tilkommer henne i pensjon mot kvittering indrettet etter ...

1800-tallet, Enkekassen, Gjeld, Pensjon

Brev ubb-ms-0178-b-02

Udatert brev uten avsender eller mottaker. Det omhandler uriktig måling av hollandske skip som farer til Norge. Brevskriver ønsker: 1) At tollboden eller måler blir strengere pålagt å sikre at fartøy som ankommer tollboden skal ...

1800-tallet, Skipsfart, Skip, Målebrev, Coffer, Smak (skipstype), Statskasse, Toll, Tollbod, Fartøy

Brev ubb-ms-0178-b-03

Christian Magnus Falsen

Brevet omhandler Søndre Bergenhus Amts verging mot å utbetale en regning til Sorenskriver Voss, som han har lagt ut til Tingholderen og Langrettet for et Justitstingsviden for tyveri utført av Brithe Larsdotter Wigøren. Søndre Bergenhus ...

1800-tallet, Tyveri, Grunnloven, Regjeringen, Utgift

Brev ubb-ms-0178-b-04

Finansdepartementet

Ved enkelte tollsteder utstedes målebrev som ikke alltid svarer til skipets riktige drektighet. Dette fordi tollinspektørene ikke alltid selv foretar målingen, fordi man tillater seg vilkårlig avvikelser fra skipsmålingen, og at tollpersonale anser skipsmålingen for ...

1800-tallet, Skip, Tollinspektør, Sirkulære, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen

Circularie ubb-ms-0178-b-05

Mål på forskjellig hollandske skip: Smak de Gode Vervagting, Smak de Vrouw Riea, Smak Dageroes, Smak Geyezsa Charlotte, Smak de Eendragt, Smak de Vrouw Elizabeth, Coff de Twee Gebrooders, Smak de goede Hoep (Smak og ...

1800-tallet, Skip, Målebrev, Skipsmåling, Trelast, Coffer, Holland, Skipper, Smak (skipstype), Commerce-lest

Dokument ubb-ms-0178-b-06

Finansdepartementet; Handels- og tolldepartementet

Ekstrakt av rundskriv angående skipsmåling i påvente av en egen instruks, som snart kan forventes. Inntil dette skjer tas den nåværende instruks av den 25. Januar 1794 til følge. Reskriptet av den 6. april ...

1800-tallet, Reskript, Reskripter,, Skip, Sirkulære, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen, Utdrag

Circularie ubb-ms-0178-b-07

Fortegnelse over etterlatte skjøter og dokumenter som angår eiendommer 6 rode No. 22 og 23., overlevert Amtmann Christian Magnus Falsen 23. Oktober 1816. Blant annet Kong Frederik 4 sitt skjøte av 9. juni 1721, Ole ...

1800-tallet, Eiendom, Skjøte

Dokument ubb-ms-0178-b-08

Christian Magnus Falsen

1800-tallet, Beretning, Bibliografi

Dokument ubb-ms-0178-b-09

Gustav Struve ble født i Hanover den 23. november 1788. Faren til Gustav Struve, Jacob Struve, var gymnaslærer i Altona.

1700-tallet, Gymnasium, Byråsjef, Altona Gymnasium, Finansdepartementet, Oslo

Dokument ubb-ms-0178-b-10

Christopher Pritzier Meidell

1800-tallet, Militærvesen, Beretning, Selvbiografier, Bergenhus

Dokument ubb-ms-0178-b-11

Christian Magnus Falsen

Falsen skriver at forøvrig tillater ikke hans forfatning at han utbetaler noe årlig til sin søster for tiden, men hvis hun vil komme og bo i hans hus så vil hun være velkommen og ha ...

1800-tallet, Arv, Forsørgelse

Brev ubb-ms-0178-b-12

1800-tallet, Boktrykkeri, Regnskap, Erstatning

Regnskap ubb-ms-0178-b-13

På samme brev skriver Falsen den 3. juni 1825 at brevskriver må oppgi beløpet som han er skyldig.

1800-tallet, Skyld

Brev ubb-ms-0178-b-14

Svar av 28. desember påført samme brev. Falsen skriver at han forventet å motta oppgjør istedenfor at det blir forlangt at det han skylder gjøres opp. En slik fremgangsmøte vil kun røpe fiendtlighet på ...

1800-tallet, Skyld

Brev ubb-ms-0178-b-15

Jens Schydz

Tukthuset i Christiansand skal legges ned og forbryterne fordeles mellom tukthuset i Bergen og tukthuset i Christiania.

Bergen stiftsdireksjon, Tukthus, Justis- og politidepartemenetet, Christiania stiftsdireksjon

Brev ubb-ms-0178-b-16

Christian Magnus Falsen

Erklæring fra den 2. juni 1825 om John Svaboe Steen sin dugelighet som kongelig fullmektig i generalprokurørembetet. Trolig skrevet av Christian Magnus Falsen, men ingen underskrift.

Anbefaling, Generalprokurør

Bekjentgjørelse ubb-ms-0178-b-17

Honoratus Bonnevie

Sak som Universitetet har sett seg nødvendig å anlegge for innkreving av kornbidrag i Aas prestegjeld. Tomas Bukier som formodentlig er eier er saksøkt for restansen i gården Vollebæk, Vold, Søraas, Bærum og Tomter. For ...

Gård, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Brev ubb-ms-0178-b-19

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsen henviser til brev fra Collegiet datert 12. desember 1826. I brevet forutsetter Collegiumet at Falsen enda er eier av Vollebæk og tilliggende eiendommer i Aas prestegjeld, og at han derfor blir innkrevd ...

Gård, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum

Brev ubb-ms-0178-b-21

Regning til Christian Magnus Falsen til sadelmaker i Christiania, Johs. F. Hammerstein, over utgifter til blant annet Winervogn, leie av vogn, reparasjon av kariol og svepeskaft.

1800-tallet, Winervogn, Vognfabrikk, Kariol, Svøpe, Regning

Regning ubb-ms-0178-b-22

Regning til Christian Magnus Falsen til sadelmaker i Christiania, Johs. F. Hammerstein, over utgifter til blant annet en koffert med innretning til flasker, remmer med spenner, dombjelle påsatt en bjellekrans, sadeldekke av selskinn og en ...

1800-tallet, Vognfabrikk, Regning, Koffert, Sadeldekke, Dombjelle

Regning ubb-ms-0178-b-23