Juridisk litteratur 34

Samlinger knyttet til Juridisk litteratur

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0010-16
 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0055
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0081
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0096
 • ubb-ms-0131
 • ubb-ms-0163
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0175
 • ubb-ms-0176
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0182
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0248
 • ubb-ms-0249
 • ubb-ms-0250
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0253
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0259
 • ubb-ms-0260
 • ubb-ms-0266
 • ubb-ms-0267
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0274
 • ubb-ms-0389
 • ubb-ms-0427
 • ubb-ms-0489
 • ubb-ms-0500
 • ubb-ms-0501
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0564
 • ubb-ms-0571
 • ubb-ms-0572
 • ubb-ms-0579
 • ubb-ms-0581
 • ubb-ms-0769
 • ubb-ms-0777-B
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-D

Quaderno de Las Cartas de Necocorrecciones de Registros que vienen a este Tribunal de otras Inqq. y empieza en 10 de henero de 1722

Brev, Religion, Katolsk kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Juridisk litteratur, Inkvisisjonen, Inkvisjonen i Spania og Portugal, Spania, Inkvisitionstribunalet i Barcelona, brever til, Brevsamling, Portugal

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Danmark, Lovgivning, Juridisk litteratur, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Norigis Laugbog

Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok

Norgis Loug

Oversettelse, Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Retterbøter

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

1700-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Historie, Manuskript, Hordaland, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Stril, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Kong Waldemar II’s danske lov

Danmark, Lovgivning, 1200-tallet, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

En richtig Fortegnelse paa di meiste Machtpaaliggende puncter och postere udi Norgis Low effter alphabet med henviisning i huad Balch og Capitell wdi Lowen, Mand dennem udi en Hast kand finde

Lovgivning, Landskyld, Juridisk litteratur, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Rettshistorie, Forordn. om ”unødige klager” av 2/1 1649, Skydsferdsforordning av 24/12 1648, Sakregister til ”Norgis Low” (1650)

Hofprædikant Conradi's Betænkning om den over Delinqvemten Ole Olsøn fældede Dødsdom.

Religion, Juridisk litteratur, Dødsdom

Thoer Degns Forklaring over den Jydske Lov.

Danmark, Lovgivning, Juridisk litteratur, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m.

Imisleg Kongs-Bref og Rettarbætur vidvijkiande Norege og Islande.

Brev, Lovgivning, Island, Juridisk litteratur, Islandsk lovsamling, Imisleg Kongs-Bref og Rettarbætur vidvijkiande Norege og Islande

Lovsamling. Væsentlig vedk. ægteskabssaker i Norge.

Brev, Religion, Lovgivning, Kirkehistorie, Utdrag, Juridisk litteratur, Norske ”Christen Rett”, Ekteskapslovgivning, Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Brev, Arkiv, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Sjøfart, Bergenske laugs-arkiver, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Privilegier, Juridisk litteratur, Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen

Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Naturretten, Forelesninger

Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Naturretten, Forelesninger

Anmærkninger til Processen. 2 den Del. Av prof. Lange.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger

Den romerske Ret. I

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Romerretten, Norske lover, Forelesninger

Den romerske Ret. II

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Romerretten, Norske lover, Forelesninger

Den romerske Ret.III

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Romerretten, Norske lover, Forelesninger

Retsphilophsi

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Rettsfilosofi

Juridisk Haandregister. I

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.II

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.III

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.IV

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.V

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Lovgivning, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten. 1598 - 1838. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.) Maschopibog

1700-tallet, Handel, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Lovgivning, Danmark-Norge, Juridisk litteratur, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Trelast, Dansk lovgivning, Jernverk, Kakkelovn, Enhjørningsgaarden paa Tyskebryggen, Svensgaarden paa Tyskebryggen

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Bergen, Kulturhistorie, Lovgivning, Handel, Juridisk litteratur, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Brannslukning, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Paal Berg

Forslag med motiver til ”Lov om arbeidstvister”, 1911.

Norge, 1900-tallet, Juridisk litteratur, Norske lover, Arbeidsrett, Odelstingsproposisjon

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Naturretten, Forelesninger

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Oslo, Norske lover, Naturretten, Forelesninger