Lorentz Diderich Klüver, major: Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndenfjeldske Norge i Aaret 1823. 2

Biskop Neumanns avskrift av samme vedk. det søndenfjeldske Norge. I avskriftens side 21 oplyser Neumann, at han i 1847 har avskrevet det efter assessor Schwachs avskrift av Klüver.


Lorentz Diderich Klüwer

1967

Særtrykk av offiser og antikvar Lorentz Diderik Klüwers beretninger og tegninger fra sine reiser gjennom Norge, her med opptegnelsene som rommer Vestfold. Klüwers originalmanuskript gikk tapt, så denne utgivelsen baserer seg på W.F.K. Christies avskrift.

Gravplasser, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Gård, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger

Hefte ubb-ms-0048-b-1

Jacob Neumann; Lorentz Diderich Klüwer

Biskop Neumanns avskrift av L.D. Klüwers tegninger og opptegnelser fra sin reise gjennom det søndenfjelske Norge i 1823. Neumann har skrevet av assessor Schwachs avskrift av Klüwer.

Norge, Gravplasser, Kirke, Antikvariske opptegnelser, Antikvariske tegninger

Manuskript ubb-ms-0048-b-2