Lexow, Einar, 1887-1948 Etterlatte manuskripter og opptegnelser. 1