Diplom

Dato: 1599-10-15Signatur: ubb-1599-10-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

" Pouell Helliessenn Bergenns och Gulatings lougmannd, kiendis oc witterligt giør, adt jeg haffuer offuer lest och vdschreffuet thuennde gamble pergamentz breffuer som her med fest er och et papiers breff lydenis som her effter følger..." "Thill sanndingen herom henger ieg mit signert vnndertrøgt neden paa dissze breffuer som er allens lydenis wed forne copie, och screffuet i Bergen den 15. Octobris aar 1599."

Dette dokumentet er knyttet til emnene Stadfesting, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring

Relatert til: Pouell Helliessenn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament

comments powered by Disqus