Lovgivning 51

Samlinger knyttet til Lovgivning

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0036
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0081
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0096
 • ubb-ms-0131
 • ubb-ms-0176
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0248
 • ubb-ms-0249
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0253
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0266
 • ubb-ms-0267
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0513
 • ubb-ms-0530
 • ubb-ms-0566
 • ubb-ms-0579

Den Gode Hensigt

Love for Selskabet Den Gode Hensigt

1800-tallet, Lovgivning

Love for Det dramatiske selskab i Bergen

1800-tallet, Lovgivning, Det dramatiske Selskab

Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Politimester, Havnebetjenter, Lovgivning, Politi, Bergen

Lov, angaaende Bygningsvæsenet i Bergen : Stockholms Slot den 13de September 1830

1800-tallet, Lovgivning, Bygningslov

Lov indeholdende nærmere Bestemmelser angaaende Skydsvæsenet i Kongeriget Norge : Stockholm slot den 6te Juni 1816

1800-tallet, Lovgivning, Transport, Skysstasjoner, Skyss, Bestemmelser

Diplom datert 1316, 21. februar. Oslo

1316-02-21

Lovgivning, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Konger

Gunnar Haaland

Amballa, Western Darfur.

Lovgivning, Mann, Feltarbeid, Arkeologi, Fargefotografi, Rettssak, Sosialantropologi, Forskning, Gruppe

Det Enige Borger-Selskab i Bergen

Love for det Enige Borger-Selskab i Bergen

1700-tallet, Lovgivning

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

1700-tallet, Lovgivning, Bro, Vei, Brobygging, Samfærdsel

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Testament, Lovgivning, Bergen, Preken, Handel, Privilegier, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Tyske kontor i Bergen, Handelshistorie, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Testament, Lovgivning, Bergen, Privilegier, Bergens byes privilegier, Tyske kontor i Bergen, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, 1700-tallet, Lovgivning, Bergen, Tyske kontor i Bergen, Nordlandshandel, Rettsprotokoll, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Ukjent

Contract for Major og Stadts-Hauptmand Christian Friele og Medinteressentere paa Bergens Byes Consumption udi 3 de Aar fra 1765-1767 mod Aarlig Afgift 15000 Rigsd. Courant. Vedlagt en general ballance regning over consumption og fisketiende for 1765

1700-tallet, Lovgivning, Bergen, Handel, Skatt, Privilegier, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Lovgivning, Bergen, Norge, Historie, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Lovgivning, Bergen, Norge, Historie, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Lovgivning, Danmark, Juridisk litteratur, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Norigis Laugbog

Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok

Norgis Loug

Lovgivning, Oversettelse, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Retterbøter

Kong Waldemar II’s danske lov

Lovgivning, Danmark, 1200-tallet, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

En richtig Fortegnelse paa di meiste Machtpaaliggende puncter och postere udi Norgis Low effter alphabet med henviisning i huad Balch og Capitell wdi Lowen, Mand dennem udi en Hast kand finde

Lovgivning, Landskyld, Juridisk litteratur, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Rettshistorie, Forordn. om ”unødige klager” av 2/1 1649, Skydsferdsforordning av 24/12 1648, Sakregister til ”Norgis Low” (1650)

Thoer Degns Forklaring over den Jydske Lov.

Lovgivning, Danmark, Juridisk litteratur, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m.

Imisleg Kongs-Bref og Rettarbætur vidvijkiande Norege og Islande.

Brev, Lovgivning, Island, Juridisk litteratur, Islandsk lovsamling, Imisleg Kongs-Bref og Rettarbætur vidvijkiande Norege og Islande

Lovsamling. Væsentlig vedk. ægteskabssaker i Norge.

Brev, Lovgivning, Religion, Kirkehistorie, Utdrag, Juridisk litteratur, Norske ”Christen Rett”, Ekteskapslovgivning, Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600

Carl IV Adolf; Carl Mørner

Kgl. Majestäts förnyade Förordning ang. fyra Rissare-Orden, gifwen paa Stockholms Slott

1798-11-26

Lovgivning, Svenske ridderordener

Christian Magnus Falsen

Paralellismus mellem Christian V's danske og norske Lov

Lovgivning, Rettsvesen

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lovgivning, Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten. 1598 - 1838. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.) Maschopibog

1700-tallet, Lovgivning, Bergen, Handel, Kulturhistorie, Norge, Danmark-Norge, Juridisk litteratur, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Trelast, Dansk lovgivning, Jernverk, Kakkelovn, Enhjørningsgaarden paa Tyskebryggen, Svensgaarden paa Tyskebryggen

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Lovgivning, Bergen, Kulturhistorie, Handel, Juridisk litteratur, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Lover for Det Dramatiske Selskab, 1820

1800-tallet, Lovgivning, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Love for Det Forenede Dramatiske Selskab i Bergen, oprettet den 27. juli 1785.

1800-tallet, Lovgivning, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Det Forenede Dramatiske Selskab

Love for Det Dramatiske Selskab i Bergen ... af 9. marts 1867.

1800-tallet, Lovgivning, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Det Forenede Dramatiske Selskab

Love for Det Dramatilske selskab i Bergen, 1820

1800-tallet, Lovgivning, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Leiekontrakt

Love for Det dramatiske Selskab i Bergen, vedtagne ved generalforsamlingsbeslutning af 9. marts 1867

1800-tallet, Lovgivning, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater

Norigis Riiges Laugbog

Lovgivning, Oversettelse, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Retterbøter, Norske lover, Gulatingsloven, Geistlighet, Tiende

Knud Gyldenstierne

Knud Gyldenstierne, befalingsmann fra Bergenhus samt borgermester & raad og ingeniørenes anordning over gatene i Bergen

1625-10-10

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Knud Gyldenstierne

Brev fra befalingsmannen paa Bergenhus Knud Gyldenstierne til Kansleren Christian Friis, dat. Bergenhuus 30/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-30

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Brev fra borgermester & raad i Bergen til Knud Gyldenstierne, Bergenhuus 25/3 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-03-25

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Christian Friis

Kansler Christian Friis’s erklæring til Kongen 27/4 1626 ang. afskaffelse av de mange krohuse og øltappere i bergen

1626-04-27

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Ølutsalg

Klage til Kongen fra Bergens borgere ang. opbringelsen og kapring av bergenske skibe og gods m. m., dat. Bergen 17/8 1631 med bilag

1631-08-17

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Kapring, Skipshandel

Sidsell Hansdatter

Brev fra Sidsell Hansdatter, gift med Christopher Brug i Malmø, ang. Herlø gaard (i Midthordland), dat. Kolding 14/2 1641.

1641-02-02

Lovgivning, Bergen, Handel, Hordaland, 1600-tallet, Gård, Bergens byes privilegier, Hansatiden, Dokumenter vedr. gårder på Vestlandet

Bergens borgerskaps klage til Kongen over de Komtorske, dat. Bergen 20/7 1648

1648-07-20

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. fremmedes ulovlig handel m. m., dat Bergen 5/5 1655

1655-05-05

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen ang. Bergens handel, dat. Bergen 30/5 1656.

1656-05-30

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Bergens borgerskaps supplik til Kongen med 32 klagepunkter. Indleveret paa Bergenhus slot i august 1661

Lovgivning, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden

Interessentskabet i Dampskibet Oscar

Love for Interessentskabet i Dampskibet Oscar : vedtagne i en Generalforsamling i Bergen den 10de Mai 1826

1800-tallet, Lovgivning, Dampskipet Oscar, Dampskip, Skip

Love for Det Bergenske Læseselskab

1800-tallet, Lovgivning, Det Bergenske Læseselskab