ManuskriptSignatur: ubb-ms-0062Gå til enkeltside for nedlasting:

I Ms 62 finner man to avskrifter bundet inn i samme bok. Disse utgjør ubb-ms-0062-a og ubb-ms-0062-b.

Ms 62 a. (ubb-ms-0062-a) "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt."

Sammendrag: Avskrevet av Mathias Rennord 1651 efter Arild Huitfeldts trykte utgave av 1594.

Fysisk beskrivelse: 70 beskrevne blader.

Ms 62 b. / (ubb-ms-0062-b)

"Tordt Degens (Thor Degn) Forklaring offuer den Judske Lough, Samtöcht och Stadfest aff kong Waldemar och Danmarkis Riges raad, vdi en almindelig Herredage, som da holtis vdi Nyborgh."Vdsat paa Danske effter den Latinsk Text oc huer artickel herr refereret til lougen oc tuert igiennem lougen och till Thor degen.""

Fysisk beskrivelse: 20 beskrevne blader. 4°. B.

Dette bildet er en del av utstillingen Papirmanuskripter

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lovgivning, Danmark, Juridisk litteratur, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Relatert til: Thor Degn, Mathias Rennord, Arild Huitfeldt

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer


comments powered by Disqus