Diplom

Dato: 1609-11-03Signatur: ubb-1609-11-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Sorenskriver i Nordfjord Trogels Jenssøn og tre lagrettemenn: Jon Sjurdsen og Jon Clemmittsen på Bø og Clemmitt på Kircheid, bevitner en avskrift av et domsbrev, datert Bergen 20. juni 1575, om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. I brevet fra 1575 var avskrevet et eldre domsbrev av 20. juni 1542. "Att dette er en rigtigh Copie aff en welforseglitt Papirs skreffuith Dom, bekiender wy effterschrne... med woris Signetter her under thrøgt... Actum Thoningh Thingstoffue thenn 3. Novemb. Aar 1609".

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Vitnebrev, Vitne, Eiendomsrett, Tun, Avskrift, Domsbrev, Tingstue

Relatert til: Trogels Jenssønn, Jon Sjurdsen, Jon Clemmittsen på Bø, Clemmitt på Kircheid

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus