Nansen og bergenserne

Arven etter Nansen

Fridtjof Nansen var både polarforsker, havforsker og biolog. I tillegg fant han opp sine egne måleinstrumenter. Akkurat som forskningen i dag.


«Fridtjof Nansen hadde neppe forestilt seg de dramatiske klimaendringene som nå skjer i Arktis», sier professor Tor Eldevik, instituttleder ved Geofysisk institutt, UiB.

I Arktis i dag, trekker isen over havoverflaten seg tilbake. Sjøisen er ikke lenger like tykk som før. Den brer seg ikke ut over et like stort område som tidligere. Det er ikke like mye is som i Nansens tid. Og med fortsatt global oppvarming, blir det stadig mindre.

Det er i de norske havområdene i Arktis, rundt Svalbard og i Barentshavet, isen forsvinner raskest. Derfor er det nå i gang et stort norsk forskningsprosjekt som undersøker hva som nå skjer – og kommer til å skje – med klima, vær, havstrømmer og livet i havet, inkludert de mange spesialiserte artene langs iskanten, når isen trekker seg tilbake. 

FF Kronprins Haakon

Isbryteren og forskningsskipet FF Kronprins Haakon er sentral i Arven etter Nansen. Forskerne bor ombord i skipet mens de henter prøver fra isen, fra vannmassene under og høyt oppe i luften.

Christian Morel / christianmorel.net / Arven etter Nansen

Barentshavet

Barentshavet er det området i Arktis som først blir isfritt året rundt som følge av global oppvarming.

Overgangen fra hav til is er glidende. Iskanten går der havet er dekket av mer enn 30 prosent sjøis. Blåfargene i illustrasjonen viser overgang fra mer is (hvitt) til mindre is (blått).

Rødfargene indikerer innstrømmende, relativt varmt vann. Den nordlige atlanterhavsstrømmen er det vi kjenner som Golfstrømmens forlengelse inn i Arktis. Denne havstrømmen har blitt varmere de senere årene. 

Marius Årthun, UiB og Bjerknessenteret

CTD-rosett

Her hentes em gigantisk «flaskeholder», en CTD-rosett, opp av dypet. Den henter vannprøver der forskerne måler saltholdighet, temperatur og næringsstoff fra ulike dyp – noen hakk mer avansert enn på Nansens tid. Nansen spesielt, og Geofysisk institutt og havforskningsmiljøet i Bergen generelt, var pionérer i å drive fram denne teknologiutviklingen, spesielt i polare strøk.

Christian Morel / christianmorel.net / Arven etter Nansen

Undervannsrobot

Den avlange gule torpedolignende farkosten er en undervannsrobot som glir gjennom vannmassene mens den kontinuerlig henter inn data over en bestemt strekning og en viss tid. Med jevne mellomrom går den opp til overflaten for å sende hjem data.

Christian Morel / christianmorel.net / Arven etter Nansen

Modellfly

Et modellfly er også et måleinstrument. Flyet som forskerne her sender opp i luften, er som en flygende feltassistent. Sensorer måler forholdene i luften over sjøisen.
Dette flyet er utviklet av professor Joachim Reuder ved UiB og blir kalt en SUMO: Small Unmanned Meteorological Observer.

Joachim Reuder, professor ved UiB og Bjerknessenteret

Arven etter Nansen heter forskningsprosjektet som samler et landslag av norske polarforskere. Mange av de mer enn 250 forskerne er fra UiB og Bjerknessenteret. Sammen vil de kartlegge og beskrive livet ved iskanten i Barentshavet, de spesialiserte artene og klimaet de lever i, før det er for sent.

Mer enn hundre år etter Nansens ekspedisjoner, er ikke det å dra på ekspedisjon til Arktis noe som krever flere år. I dag drar mange hundre forskere i året på tokt til arktiske havområder, en ferd som gjerne bare varer noen uker. 

Hver vår fra 1901 til 1905 målte Fridtjof Nansen og Bjørn Helland-Hansen temperaturen i Den norske atlanterhavsstrømmen, Golfstrømmens gren inn i Norskehavet.

De oppdaget noe spesielt:

Nansen og Helland-Hansen studerte hvordan temperaturen i havstrømmen endret seg fra et år til det neste, og sammenlignet temperaturen i havstrømmen med torskefangstene under Lofotfisket den påfølgende vinteren.

De oppdaget at både lufttemperaturen og torskefangsten falt sammen med temperaturen i havet vinteren før.

Hva slags temperaturer det er i havstrømmene kan altså si noe om hvordan man kan vente seg at fisket vil bli, og hva slags lufttemperaturer man kan vente seg.

Nansen og Helland-Hansen knyttet også sammen endringene i havtemperturen sammen med endringene i isdekket i Barentshavet. De gangene de målte relativt varme temperaturer, kunne de se at det fulgte relativt isfrie forhold to år etter. Kalde forhold i havet, gjorde det motsatte; de ga mer is.

Denne kunnskapen om sammenhengene mellom temperaturene på havstrømmen, blir nå utnyttet til å utvikle klimavarsling som kan si noe om fiskebestand og hvor mye sjøis man kan forvente i Barentshavet.

I podcasten under forteller Marius Årthun om hvordan Nansen la grunnlag for nye fagfelt, og hvordan Nansen har inspirert ham som forsker.

Arven etter Nansen – med forskar Marius Årthun

Les også "Klimavarsling - en arv etter Nansen" av Tor Eldevik, Marius Årthun og Ingrid Onarheim

En ny generasjon polarforskere

Et mål med Arven etter Nansen, er å skape en ny generasjon polarforskere med en ny og helhetlig måte å tenke på.

Mens Fridtjof Nansen og hans kolleger kunne være biologer, havforskere og teknologiutviklere i en og samme person, er dagens forskning mye mer spesialisert. Samtidig er klimaendringer et problem der man må se flere fag i sammenheng. 

Med Fridtjof Nansen som forbilde, er et mål i Arven etter Nansen å utdanne en ny generasjon polarforskere med et helhetlig blikk på utviklingen, på tvers av ulike fag.

Johanne Skrefsrud

Johanne Skrefsrud

Doktorgradsstipendiat ved Geofysisk institutt, UiB og Bjerknessenteret

Fra Bærum i Norge, i Bergen siden 2020

Johanne husker et dykk ned til 30 meters dyp. Hun var 23 år og jobbet som frivillig på et marinbiologisk prosjekt i Mosambik. Vannet var klarere og fiskene større enn hun var vant til. Alt var blågrønt, for så langt nede er de fleste farger borte. Lengre nede lå dyphavet, mørkt og mystisk. Tanken på hvor lite vi vet om det som foregår i dypet, fascinerte henne. Livet der nede, men like mye bevegelsene i vannet og kreftene som driver det gjennom alle verdens hav. Havets fysikk. Hun valgte å studere oseanografi, og i dag forsker hun på havstrømmer i Atlanterhavet. I Nord-Atlanteren frakter overflatestrømmer varmt vann nordover og inn i Arktis, mens kaldt vann strømmer sørover i dypet. Johanne bruker fysiske lover og ligninger til å utforske hvordan vannet beveger seg, både i dyphavet og i møte med vinden som blåser over havoverflaten.

Jakob Dörr

Jakob Dörr

Doktorgradsstipendiat ved Geofysisk institutt, UiB og Bjerknessenteret

Fra Frankfurt am Main i Tyskland, i Bergen siden 2019

Da Jakob kom til Svalbard for å studere, ble han slått av en natur som virket uberørt, men som likevel ikke var det. Han var forberedt på sterk kulde, og ble overrasket da høsten og vinteren det året slett ikke var så kald. På Svalbard ble han også interessert i sjøis. Nå forsker han på variasjoner i sjøisen i Arktis.

I Barentshavet påvirkes sjøisen av det varme vannet som strømmer nordover fra Atlanterhavet. Slik vil det også være i fremtiden. På den andre siden av Polhavet kan innstrømningen fra Beringstredet bli viktigere enn nå. Men også været spiller en rolle for hvor mye is der er. Jakobs resultater viser at det alltid er lite is i Barentshavet i vintre med lavtrykk over de nordiske hav og høytrykk over Sibir. Vinden driver varmt vann nordover, samtidig som vannet også påvirker luften. Hva kom først? Hvordan havet og atmosfæren driver hverandre, kan ofte være vanskelig å skille. 

Filippa Fransner

Filippa Fransner

Forsker ved Geofysisk institutt, UiB og Bjerknessenteret

Fra Södertälje, sør for Stockholm i Sverige, i Bergen siden 2018 

«Nå kommer vi til å ødelegge deres romantiske opplevelse av havet», sa en professor til Filippa og medstudentene hennes under et introduksjonskurs i fysisk oseanografi.

Hun hadde begynt å studere marinbiologi, men hadde siden tiårsalderen drømt om å jobbe med delfiner. I oseanografien oppdaget hun at biologiinteressen kunne kombineres med fysikk.

Nå utforsker hun om det er mulig å bruke en klimamodell til å varsle mengden planteplankton ved iskanten i Barentshavet, ikke fra dag til dag, men fra år til år. Sjøis skygger for lyset, og i år med lite is kommer våroppblomstringen tidligere. Dette kan gi trøbbel for fiskene.

Resultatene hennes er foreløpig usikre, men tyder på at det kan være mulig å varsle dette fem år i forveien. Filippa seiler og dykker, og professorens spådom slo ikke til. Når hun er ved på havet, kobler hun bort alle ligninger og datamodeller. Havet er fremdeles gåtefullt.

Tom Langbehn

Tom Langbehn

Forsker ved Institutt for biovitenskap, UiB

Fra Osterhorn, nord for Hamburg i Tyskland, i Bergen siden 2016

Da Toms mastergradsveileder foreslo at han skulle bruke datamodeller til å studere fisk, måtte han tenke seg om. Han hadde alltid vært mye ute og trivdes med å observere naturen. Etter å ha vært nasjonalparkguide, hadde han finansiert biologistudiene gjennom å utrede konsekvenser av naturinngrep, som ved å telle fugler der det skulle bygges vindturbiner.

Tom tok utfordringen, og datamodellene viste seg å gi ham en mulighet observasjoner ikke har. Modeller kan brukes til å se, ikke bare på hva som skjer, men også på mekanismene bak og årsakene til at det skjer.

Nå forsker Tom på hvordan lys påvirker økosystemet i havet i Arktis. Når vannet blir varmere, trekker fisk nordover. Men mørketid og midnattssol kan skape trøbbel. I den lange mørketiden sliter silden med å se maten sin. For den nordlige lysprikkfisken derimot, gjør midnattssolen det vanskelig å skjule seg og unngå å bli spist. Med datamodeller kan Tom utforske slike sammenhenger. 

Stefan Thiele

Stefan Thiele

Forsker ved Institutt for biovitenskap, UiB og Bjerknessenteret

Fra Rodewald nær Hannover i Tyskland, i Bergen siden 2020 

Som barn elsket Stefan fisker og dyr. Drømmejobben? Å telle løver i Serengeti. Ett år inne i biologistudiet skjønte han at det fantes ytterst få jobber som innebar å telle løver. Da han tok et kurs i mikrobiologi, ble han overveldet over alt bakterier og andre mikrober kan gjøre, og over at de finnes nær sagt over alt. Feltarbeid førte ham til den varme Kanaristrømmen, men også til Antarktis og Arktis. 

Nå forsker han på økosystemet ved iskanten i Barentshavet. Han teller ikke løver, men bakterier. Genmateriale hentet fra isen, sjøen og havbunnen forteller ham hvilke arter som lever der. 

I 2018 var det lite is, og bakterier han ikke ventet å se før senere på året, dukket opp tidligere. Målet er å finne ut hvordan sammensetningen av arter varierer i løpet av året, og hva som vil skje når havet blir varmere og sjøisen forsvinner.

Nil Irvali

Nil Irvali

Forsker ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret

Fra Istanbul i Tyrkia, i Bergen siden 2008

Selv om hun kan bli sjøsyk, elsker Nil å dra på tokt. Hun liker følelsen av å være på det store havet. Arbeidet på skipet. Spenningen når borekjerner med flere tusen år gamle sedimenter fra havbunnen trekkes opp på dekk. I slike sedimenter kan hun lese av fortidens klima. 

Nil forsker på naturlige variasjoner i Barentshavet de siste 12 000 årene. Skallene fra ørsmå fossiler i sedimenter fra havbunnen øst for Svalbard, vitner om hvordan temperaturen og saltinnholdet i sjøen har variert fra tiår til tiår og hundreår til hundreår. Slik kan hun rekonstruere fortidens klima og innstrømningen av varmt vann fra Atlanterhavet. 

I dagens klima styres sjøisutbredelsen i Barentshavet hovedsakelig av hvor mye varme som strømmer inn fra Atlanterhavet. Hva som vil være viktigst i fremtiden vet man ennå ikke. For å kunne vurdere menneskeskapte endringer i forhold til naturlige variasjoner, er det viktig å vite hvordan havstrømmene har variert i fortiden.

Oppdatert