ManuskriptSignatur: ubb-ms-0065


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Håndskriftet dateres til 1598. Inneholder tittelblad som beskriver at oversettelsen er i henhold til kong Fredrik den 2. sine ordre, og at den er "Richteligen sammensat och for danskett". Boken er skrevet med samme hånd til og med avsnittet om retterbøtene. Etter avsnittet om tiende står: "Hanns Pederssen i Sogen, Notar, Egenn Haand. 1636.". Boken har i 1817 tilhørt M. Beyer Roggen og er av assessor Lasse foræret Christie.

Boken inneholder følgende kapitler:
Norgis konningers Naffn.
Om Thiende.
Om Edsavleggelse : Huad den Eed betyder som suergis, och kallis Bokar eed paa Norske Maal. Dette effteskrevne er den Eed som Herritz Schriffuerne vdi Aggershus Lheen haffue forelagt, huilcken de och suorit haffue, da de ere bleffne herritz schriffuere begyndt vdi Junio Anno 1592.
Arffue Thafflen - Arffuetal. - vdi Norske Loug og Rætt.
Rettebøder (til 1598) med register.
Om Landskylden og den taxt og værdiansættelse, der blev foretaget af de kgl. Commissarier, som var forsamlede paa Aggershus 1628 - 1629.

Dette bildet er en del av utstillingene Ms 65 Norgis Loug, Papirmanuskripter

Dette dokumentet er knyttet til emnene Oversettelse, Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Retterbøter

Relatert til: Wilhelm Frimann Koren Christie, Hans Pederssen, M. Beyer Roggen, Alb. Lassen

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 144 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus