Diplom

Dato: 1593-02-15Signatur: ubb-1593-02-15b


Jen Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skipreide, og elleve lagrettemenn fra samme sted vitterliggjør, at Jon Johannesssøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rand i Utvik sogn i Nordfjord kom til dem på Stryn skipreides ting og ville ha en erklæring om at gården Skrede alltid hadde vært deres foreldres odels- og arvegods, hvilket de også fikk.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

Relatert til: Jen Pederssønn på Vik, Jon Johannesssønn på Skrede, Bottolf Oluffssønn på Rand

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus