Diplom

Dato: 1642-03-29Signatur: ubb-1642-03-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Nils Hagenssøn Indrebø og Oluff Siverssøn Ytrebø har med samtykke av deres hustruer Magdali og Magnhild Rasmusdøtre avstått til Hans Anderssøn på Ytre Eide all odelsrett og hevderett til "de Atten Marchsleye Waaregodtz" i Halskjeldsjorden i Ytre Eide, som var deres hustruers odel og som deres far, Rasmus Oluffssøn i Bø, hadde pansatt til Jens Blach i Bergen for ti riksdaler. De mottar i betaling 2 riksdaler. Sorenskriver Iver Ancherssen, lensmann Arne Hegdal og Clement, Åmund og Poul Bø, lagrettemenn i Stryn skipreide, har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

Relatert til: Nils Hagenssønn Indrebø, Oluff Siverssønn Ytrebø, Magdali Rasmusdatter, Magnhild Rasmusdatter, Hans Anderssøn på Ytre-Eide, Rasmus Oluffssønn i Bø, Jens Blach, Iver Ancherssen, Arne Hegdal, Clement Bø, Åmund Bø, Poul Bø

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus