Manuskriptsamlingen 95

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale. Store deler av den har vesentlig bergensk og vestnorsk interesse, men meget av samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie. Manuskriptsamlingen teller i dag ca. 2100 hovednummer. Alt sammen er katalogisert og oppstilt som en samling uten underavdelinger. Et hovednummer kan innholde enkeltobjekt eller et større arkiv med flere tusen objekt. Manuskriptsamlingen er i hovedsak kommet i stand ved gaver og i mindre utstrekning ved kjøp.


Genealogi vedk., Arv, Skifte, Skiftebrever, (akter m. m.)

Manuskript ubb-ms-0001

Fortegnelse over Munkelivs klosters jordegods i sidste halvdel av 14-tallet. Avskrevet 1843 for Bergens museum av Chr. Lange ...

Historie, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Klostre vedk, Jardaskra stadarius at Munklifi, Klostervesen, Middelalderen

Manuskript ubb-ms-0002

Kopi av Langes avskrift. Tilhørt W. F. K. Christie.

Historie, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Klostre vedk, Jardaskra stadarius at Munklifi, Klostervesen, Middelalderen

Manuskript ubb-ms-0003

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kulturhistorie, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Religion vedk, Bergens stift vedk., Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Reiseskildringer, Kirker vedk., Topografi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Kirkeskikker, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirker, Kirkeruin

Manuskript ubb-ms-0004

William Davidson

Indeholder ”A Jurnall of a Priveteer”, hvorom der oplyses: ”The following journal was found in the Chest of Wm. Davidson a seaman who deserted from H. M. ship the Niger, when under my command in ...

1700-tallet, Søvæsen vedk., Dagboksoptegnelser, Reiseskildringer, Russland, Sjørøveri, Avskriftssamling fra 16- og 17-tallet, Tyrkia, England vedk., Journal of a priveteer, Krigshistorie, Pirater, Sørøvertogt, Kapervirksomhet

Dagbok ubb-ms-0008

Samling ubb-ms-0012

Folkloristiske optegnelser, Lappernes historie og gudelære, Historie, Avgudsdyrkelse, Missionærvirke, Tegninger (og illustrationer), Lapper, Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Finlapper, Religion vedk, Relation anlangende Findlappernes avgudsdyrkelse

Samling ubb-ms-0022

Skrevet av diakonen Ulbaldus Ao. 1200. Skrevet paa pergament med illuminerte initialer. Udmerket vedlikeholdt. Paa ...

Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Italien vedk., Pergamentscodex

Manuskript ubb-ms-0028

Hans Hansen Lillienskiold

Journalen er nitid utført, ledsaget av mange kolorerte tegninger samt register. Sogneprest til Vardø, Ludvig Paus, har antagelig renskrevet den. Paa de første blader staar nemlig en latinsk dedikation fra ham til: Johannis Lilienskiold de ...

1600-tallet, Kulturhistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Reiseskildringer, Sverrige vedk., Topografi, Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Europa, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Reisedagbok ubb-ms-0035

Indeholdende geografiske og historiske oplysninger. 2 hefter. Litr. A og B. Fol. A indeholder 25 ...

Historie, Excerpter

Samling ubb-ms-0038

Historie, Medicin vedk., Kronologiske antegnelser, av C. M. Falsen

Samling ubb-ms-0039

Christian Magnus Falsen

Skrevet med Falsens haand paa konseptpapir.

1800-tallet, Bibelen, Historie, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Moses eller Hebræerne, en historisk skisse, av C. M. Falsen, Moses, Gamle Testamente, Bibelhistorie, Religionshistorie, Exodus

Manuskript ubb-ms-0040

Christian Magnus Falsen; J. A. Remers

Haandbog i den gamle Historie fra de ældste Tider til den store Folkevandring. ”Efter J.A. Remers tydske original, oversat og med andre skribenters bemærkninger samt egne tillæg forøget og forandret af C. M. Falsen. 1ste ...

Historie, Middelalderen, Haandbok i den gamle historie, Tyskland

Manuskript ubb-ms-0041

Christian Magnus Falsen

Historie, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Verdenshistorie, Historisk oversikt, Kronologisk register av C. M. Falsen

Manuskript ubb-ms-0042

Christian Magnus Falsen

Indeholder kopier av brever, der i tiden 1808-14 for det meste er av embedsmæssig art, ...

1800-tallet, Kulturhistorie, Brev, Bergen vedk, Norge, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant, Norges historie

Manuskript ubb-ms-0043

Christian Magnus Falsen

(Tidligere katalog-nr. 178 g).

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Norge, Norges historie, Admiral, Foredrag, Skatmester, Kantsler, Riksembeder, Hofmester, Drost

Manuskript ubb-ms-0044

Christian Magnus Falsen

(Tidligere katalog-nr. 178 h).

1800-tallet, Handel vedk., Foredrag, Handelshistorie, Taler og foredrag, Handelsaand, Norge

Manuskript ubb-ms-0045

En samling avskrifter av norrøne sagaer tildels i oversættelse og utdrag. Den har tilhørt professor ...

Historie, Poesi, Sverrige vedk., Gamla gøthiska sagor, Sagaer, Island vedk.

Manuskript ubb-ms-0058

Avskrift. Paa bindet har professor Gustav Storm skrevet: ”Afskrift af Gulaathingsloven fra circa 1600 af den sædvanlige Oversættelse fra 1ste Halvdel af 16 Aarh.”Paa 1ste blad staar: Ao 1601 den 8 apprillis ist en duidt(?) ...

Juridisk literatur, Love, Rettshistorie, Gulatingsloven

Manuskript ubb-ms-0063

Willum Bolle Luxdorff; Hilbrandt Meyer

Indeholder avskrifter av de officielle akter vedkommende opløbet i anledning av ekstraskatten, bl.a. hele den kgl. undersøkelseskommissions indberetning til kongen. Dernæst følger en række private brever til etatsraad Luxdorph i Kjøbenhavn fra borgermester Hildebrand Meyer i Bergen, baade ...

Bergen, 1700-tallet, Kulturhistorie, Historie, Juridisk literatur, Brev, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Norge, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Hordaland, Bondeoppstand, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Manuskript ubb-ms-0078

Jacob de Lange

Indeholder foruten en del øvelser i regning, hans brever til forældrene og venner i 1810, ...

Kulturhistorie, Søvæsen vedk., Brev, Reiseskildringer, Reiser i utlandet vedk., Kapervirksomhet, Napoleonskrigene, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok (Jacob de Langes) 1810

Manuskript ubb-ms-0129

Wilhelm Frimann Koren Christie

Indeholder Christies utdrag av forskjellige verker vedk. tydningen av gamle skrifttegn, kalendere, festdage. Likeledes findes der en forklaring over, hvorledes de forskjellige kulører i heraldiken betegnes m. m. Indheftet foran 8 beskrevne blader. (fra c. ...

1800-tallet, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Excerpter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Norge, Festdager, Kalender, Heraldikk, Excerpt-bøker for W. F. K. Christie, Heraldik, Skrifttegn, Abbreviatur

Manuskript ubb-ms-0146

Henrich Larsen Scavenius

Manuskriptet er antagelig skrevet av Henrich Larsen Scavenius, der var sogneprest i Gjerstad i tiden 1709-1716

1700-tallet, 1600-tallet, Kulturhistorie, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Norge, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Prest, Teologi, Gjerstad sognekalds indtægter

Manuskript ubb-ms-0160

Følgende laugsarkiver haves: Bakerlauget, bestaaende av 20 protokoller, 5 pakker. Bødker (kyper) lauget, bestaaende av 8 protokoller, 1 pakke. Glarmesterlauget, bestaaende av 7 protokoller, 3 pakker. Guldsmedlauget, bestaaende av 13 protokoller, 9 pakker. Knapmakerlauget, bestaaende ...

Malerlauget i Bergen, Bergenske laugs-arkiver, Privilegier vedk., Kulturhistorie, Tegninger (og illustrationer), Juridisk literatur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Brev, Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

Samling ubb-ms-0167

Historie, Excerpter, Provstierne i Bergens stift, Lensmænds navn og indkomst i S. B. A., Skrifter av blandet indhold, Skibreder i Bergen stift, Bergens stift , Bergens stift vedk., Indledning til den ældre historie, Falsens manuskripter, Tingholdspenge, Noticer ang. Bergens stift og søndre Bergenhus amt

Samling ubb-ms-0181

Kulturhistorie, Musikk, Historie, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Brev, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Sang, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Dikt, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Poesi, Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

Samling ubb-ms-0186

Historie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Brev, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Monumenter, prospekter, (avrids), Diplomer, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Levninger av oldtidsminder i søndre Bergenhus, opsamlet i 1824, Reiseskildringer, Ökonomiske noticer av Christie

Samling ubb-ms-0187

Kulturhistorie, Folkloristiske optegnelser, Historie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Brev, Diplomer, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Kirker vedk., Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Personalhistorie (optegnelser), Absolution

Samling ubb-ms-0188

Kulturhistorie, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Juridisk literatur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Dikt, Poesi, Christies manuskripter, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Reiseskildringer, Kirker vedk., St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdomme, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Love, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Zoologi, Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

Samling ubb-ms-0189

Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Brev, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Oldsak.katalog i Berg. Museum, Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Antikvariske tegninger

Samling ubb-ms-0190

Kulturhistorie, Historie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Juridisk literatur, Skibsfart vedk., Brev, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Dikt, Poesi, Christies manuskripter, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Reiseskildringer, Kirker vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Topografi, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Samling ubb-ms-0193

Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Brev, Bergen vedk, Christies manuskripter, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Reiseskildringer, Kirker vedk., Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Glasmalerier, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl

Samling ubb-ms-0197

Brev, Bergen vedk, Bergens museum vedk., Urda vedk.

Samling ubb-ms-0198

Bestaar av antegnelser, indretninger og noticer av antikvarisk indhold, alt nedskrevet paa løse blader. (Gammelt ...

Christies manuskripter, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Bergens museum vedk.

Samling ubb-ms-0199

Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Reiseskildringer, Zoologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Sødyr samlede ved Ørlandet og Hitterøen (fortegnelse), Geologi, Avleiringer, Register til biskop Neumanns bemærkninger paa hans visitas-reiser i Bergen stift 1823 – 1825, Neumanns manuskripter, Delta, Hæving av land over havflaten, Elves avleiringer av deltaer

Samling ubb-ms-0200

Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Bergen vedk, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Klostre vedk, Urda vedk., Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang., Gulatings lagmænd, Register til Urda

Samling ubb-ms-0203

Indeholde opgaver over deltagerne i spillene, samt hvem der gav husbonde-øl, "Frey-Behr" og "Maigreve-øl" m. m.

Kulturhistorie, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden

Manuskript Transkribert ubb-ms-0212

Jens Mortensen Knag

Indeholder kun ordsprog og sentenser. Har tilhørt Peder Fylling 1884.

1600-tallet, 1700-tallet, Litteraturhistorie, Kulturhistorie, Ordsprog, Ordtak, Ordspråk

Manuskript ubb-ms-0218

En samling løse blader med optegnelser, flere brever fra W. Koren i Ullensvang, samt et ...

Lapper, Finlapper, Brev, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Reiseskildringer, Topografi, Lapper i oldtiden paa vestlandet

Samling ubb-ms-0222

Kulturhistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Christies manuskripter, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Reiseskildringer, Trondhjems stift, Reiser i utlandet vedk.

Samling ubb-ms-0227

Arkivet bestaar av: Katalog over Det dramatiske Selskab og Det norske Theaters Arkivsaker optat 1909 av Anthon M. ...

Samling ubb-ms-0230

Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Christies manuskripter, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Bergens museum vedk.

Samling ubb-ms-0235

Historie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Juridisk literatur, Brev, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Diplomer, Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Zoologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Topografi, Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Runealfabet vedk., Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Samling ubb-ms-0261

Folkloristiske optegnelser, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Religion vedk, Brev, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Arkeologi, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Urda vedk., Sprogstudier, Byzantisk maleri i B. M., Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Rune-monumenter i Bergens stift av W. F. K. Christie, Navne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Hjørundsfjords prestegjelds beskrivelse, Bergenhus fæstning og slot, Personnavne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Materiale til Urda, Mindesmerker og sagn vedk., Jørringsfjords prestegjeld, Inventar paa Beregenhus i 1615

Samling ubb-ms-0262

Catharine Hermine Kølle

Omhandler hendes reise til Stockholm 1838 og til Tyskland 1841. Med akvareller. Frk. Kølle var datter av adjunkt Kølle og frue født Monrad. De bodde paa gaarden Holmen i Ulvik. 5 fotografier vedlagt. Hr. O. ...

Kulturhistorie, Tegninger (og illustrationer), Reiseskildringer, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Topografi, Reiser i utlandet vedk.

Manuskript ubb-ms-0289

Martin Hendriksen Vahl; Carl von Linné

[Nedtegnet av Martin Vahl]. Indeholder referat paa dansk av Linne’s forelæsninger over entomologi og botanikk Indeholder referat paa dansk av Linne’s forelæsninger over entomologi og botanikk paa Hammarby i 1770. Den botaniske del er trykt i Bergens ...

1700-tallet, Brev, Zoologi, Sverrige vedk., Vitenskapshistorie, Botanikk, Forelesninger, Botanik, Entomologi

Manuskript ubb-ms-0378

Indeholder optegnelser paa løse blader om diverse, som: "Fangst af Grindehval i Bergen Stift. - ...

Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Zoologi, Hvalfangst

Samling ubb-ms-0394

Omhandler begivenheterne i 1814. Vedlagt statsraad Treschows tale da Stortingets guldpokal blev overrakt Christie.

Kulturhistorie, Historie, Brev

Samling ubb-ms-0431

Cfr. No. 850. Av "Det Krohnske Familiearkiv" er under ovenstaaende nummer og titel utskilt alt ...

Samling ubb-ms-0468

cfr. 623 Dette forretningsarkiv bestaaende av 85 protokoller og 1 pakke blev i 1912 forært ...

Samling ubb-ms-0497

Bønnebok paa Pergament skrevet i Frankrik ca. 1350 (paa latin) Begynder med en kalender, der er paa fransk, og viser tydelig manuskriptets herkomst. 8°. 86 beskrevne blader. H. Datering 1470-1480 (David Ganz, Mara Hofmann, England) ”Style is clearly Rouen. ...

Musikk, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Sang, kirkelig, Sang, Frankrike, Middelalderen, Teologi, Frankrike vedk., Fransk, Bønn, Liturgi, 1470-årene, 1480-årene, Bønnebøker (gamle)

Bønnebok ubb-ms-0504

Philomene Leopoldine D. H. Brown, f. 28/5 1855, g.m . kjøbmand i Bergen Johan C. B. Frøchen (1841-1908)

1800-tallet, Genealogi vedk., Personalhistorie (optegnelser), 1900-tallet, Norge, Hordaland, Anetavle, Ahnetavle for P. L. D. H. Brown, Stamtavle over slegten: Brown

Manuskript ubb-ms-0520

1800-tallet, Bergens Museum, Bergen vedk, Bergens museum vedk., 1900-tallet, Norge, Hordaland, Veiviser i Bergens museum, 203 – do. i den naturhist. Saml.

Manuskript ubb-ms-0521

Avskriften er utført i 1911 af frk. C. Abel efter d e originale dokumenter, som eies av Fane kommune, der har kjøpt den gamle herregaard.

1800-tallet, 1700-tallet, 1600-tallet, Bergens stift vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Hjemmelsdokumenter, Norge, Hordaland, Store Milde, Milde, Milde, gaard i Fane, S. B. hjemmelsdokum., Hjemmelsdokument, Fana, Hjemmelsbrev, Lille Milde

Manuskript ubb-ms-0522

Musikk, Bergen vedk, Sang, Musik vedk., Handel vedk., Sangerfest

Samling ubb-ms-0527

Foræret museet i 1914 av eiendommens sidste Nordlandshandler B. Y. Reusch.

Hovedbok, Bergen vedk, Handel vedk., Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen

Regnskap ubb-ms-0532

No. 548-550 i 1915 foræret Bergens museum av konsul Joachim Grieg.A Forhandlingsprotokol fra 1901-1903. Fol. 18 beskrevne blade + 3 indlæg. B. B. ...

Brev, Bergen vedk, Musik vedk.

Samling ubb-ms-0550

J. L. Munthe

Paa første side oplyses om at min (Munthes) kiære Svoger og Broder Foged Simen Hansen paa mine vegne og i min Fraværelse har paataget sig aarlig at oppebære hans rettigheder. Dat. Alværn 19/8 1775. Manuskriptet endel medtatt. 4°. ...

1700-tallet, Jordegods og jordebøker vedk., Jordegods, Landskyld, Sogn, Eiendomshistorie, Jordskyld

Dokument ubb-ms-0580

Catharine Hermine Kølle

Bestaaende av:

Samling ubb-ms-0659

Foræret 1920 av kjøbmand Vilhelm Behrens. Se og 527a-b, 549, 550, 664, 765a-b-c, 766.

Musik vedk.

Samling ubb-ms-0664

748 a - h udlagt i en foliomappe. a. Joachim Grieg's 3 breve til bibliotekaren ved Bergens Museum i anl. ...

Brev, Bergen vedk, Musik vedk.

Samling ubb-ms-0748

4°. av samlingerne er trykte i tidsskrifter og bøker.

Samling ubb-ms-0777

Innhold: A. Norske manuskripter Katalog III, s. 36 - 59. B. Danske manuskripter III, s. 59 - 67. C. Svenske manuskripter III, s. 68 - 70. D. Diverse manuskripter III, s.70 - 71. E. Norske ...

Samling ubb-ms-0790

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Brev, Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bergens museum vedk., Husholdningskvitteringer

Samling ubb-ms-0811

Ms 814 - 818 Firmaet Johan Ludvig Mowinckel & Søns arkiv. Dette arkiv blev i ...

Samling ubb-ms-0814

(841 a - c indlagt i Foliomappe)

Dagboksoptegnelser

Samling ubb-ms-0841

Brev, Bergens museum vedk.

Samling ubb-ms-0866

Jakobine Sofie Marie Gjertz

Dødsannonsen vedrører Jacobine Maria Gjertz ikke den biograferte person.

Biografi, Biografiske opplysninger

Manuskript ubb-ms-0993

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fotostatkopi av en håndskrevet kopi av et brev fra W. F. K. Christie til sine foreldre. Brevet befinner seg i Ms 431. Denne kopien har i tillegg en illustrasjon som ikke er i Ms 431.

Bergen, 1800-tallet, Norge, Grunnloven, Eidsvoll 1814

Brev ubb-ms-1050

A Firmaets hovedbøker.B Nordlandshandel.C Bondehandel D Assuranse og varelager.E Lønninger. F Frakt og forsendelser. G Skip og kjøpe-ekspedisjoner.H Andre forretningsbøker.

Samling ubb-ms-1054

Catharine Hermine Kølle

1 maskinskrevet avskrift. Bilag: Maskinskrevet avskrift av brev fra C. H. Kølle dat. 30.1. 1847. ...

Samling ubb-ms-1124

Leonard Steineger

Ang. innbydelse til Bergens Museums hundreårsjubileum.

Bergen, 1800-tallet, Bergens Museum, Historie

Brev ubb-ms-1463

Liste over debitorer fra Namdalen og Helgeland til Dithmar Kahrs handelsstue i Leppen

Nordlandshandel, Regnskap, Bondegjeld, Forretningsarkiv, (Kahrs)

Manuskript Transkribert ubb-ms-1621

Vedlegg: Astrups tegninger av sitt atelier samt 2 brev 1921 - 22 fra Engel Astrup ...

Samling ubb-ms-1808

Brev, vesentlig fra tiden 1928 - 45, om Nikolai Astrup, til Per og Aagot Kramer. ...

Samling ubb-ms-1809

Samling ubb-ms-2117