Demografiske særtrekk, ekteskap og familieforhold

Enslig kvinne? Kvinneportrett uten ring. 1928. Foto: Atelier KK

Gjennom hele første del av 1900-tallet var det kvinneoverskudd i befolkningen, men dette kvinneoverskuddet var i jevn i tilbakegang. Dette var trenden også om vi ser mellomkrigstiden isolert. I 1900 var det 1064 kvinner pr. 1000 menn i Norge, mot 1017 pr. 1000 i 1950 (Melby 1999, s. 233).

Kvinneoverskuddet

Kvinneoverskuddet var lavere i mellomkrigstiden enn rundt 1900, men likevel betydelig helt fram til perioden var over. Det fødes noen flere guttebarn enn jentebarn. Årsakene til at en befolkning likevel oftest har flere kvinner enn menn er at det er størst dødelighet blant gutter og menn. I første del av 1900-tallet ble kjønnsubalansen forsterket ved at flere menn enn kvinner emigrerte. I mellomkrigstiden utgjorde de enslige, godt voksne kvinnene en betydelig og synlig gruppe i de fleste strøk av landet. Kvinneoverskuddet var høyest i byene fordi mange enslige kvinner søkte til byene for å finne sysselsetting.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB