Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

Prosjektet er støttet av Kulturnett.

Ide og prosjektgjennomførelse: Solveig Greve
Design: Tarje Sælen Lavik

Kvinner i arbeidslivet 1916 - 1960. Visuelle kilder til sosialhistorien.

Problemstilling og målsetting

Ifølge historisk statistikk var kvinners deltakelse i arbeidslivet synkende mellom 1910 og 1960. I fotografisk dokumentasjon er kvinnene derimot meget synlige i arbeids- og offentlig liv. Noe av forklaringen på denne tilsynelatende motsetningen er at "vi mangler systematisk kunnskap om sysselsetting for kvinner i handels- og håndverknæringer, og i andre næringer også. Mange kvinner kombinerte ulike former for næringsvirksomhet med det å være husmor eller "hjemmeværende datter..." Kvinners innsats i handel og industri er med andre ord underregistrert og vanskelig å dokumentere." (Johansen, Hanne Marie. 2005. Mellomkrigstiden - kjønn, familie, samfunn. Upublisert Bergen.) Vår målsetting er å presentere fotografisk dokumentasjon av kvinnenes synlighet i arbeidslivet og dermed bidra til å fylle ut det tilsynelatende tomrommet for kvinnenes innsats i handel og industri. I denne sammenheng vises det også hvordan forskjellige kildetyper kan revidere og utfylle vår kunnskap om den nære fortiden. Store datamengder og teoretisk analyse presenteres som et spennende nettsted med bildedatabase, artikler og hyperkoblinger.

Arkivressurser til arbeidslivsdokumentasjon

Universitetsbibliotekets Billedsamling har store unike samlinger med ukjent og upublisert oppdragsfotografi fra offentlig virksomhet og næringslivsbransjer: industri, handel og håndverk, frie yrker og selvstendig næringsdrivende.

To slike spesialiserte samlinger er:

Atelier KKs oppdragsfotografi, fra Hordaland og Bergen, 1916 - 1974, Rolf Norvin-samlingen: nærings- og industrifotografi, 1940-årene -1970. Det finnes også enkeltbilder av betydning for emnet, særlig i Gustav Brosings samling. (barnehagetanter og tannleger.)

Arkivene som sådan er meget omfattende. Samlingene dekker bredt tradisjonelle kvinneyrker, som arbeidere i nærings- og nytelses- og tekstilindustrien og omsorgsyrker, men også middelklasseyrker som butikk- og kontoransatte, håndverksbedrifter, fotografer, frisører kunstnere og tannleger.

Teoretisk innhold

De fotografiske samlingene kompletterer og utvider kildetilfanget til kvinnehistorien og danner utgangspunkt for artikler om fotografi som historisk kilde og kildekritikk på visuelle kilder. Dette er et forsømt område innenfor tradisjonell historieforskning der bilder oftere har status som illustrasjon enn kilde. Hva skal strategien være hvis bildekildene synes å gå i en annen retning enn tekst- og statistiske kilder, er det en tilsynelatende diskrepans eller skyldes det manglende bruk av de visuelle kildene? Kan bruk av visuelle kilder utfordre etablerte historiske sannheter? I hvilken grad viser bildene aktivitet innenfor yrker som ikke slår inn i statistikken?

Dette er en problematikk og et innhold som vi tror egner seg særlig til en populær presentasjon, som en guidet tur gjennom historien og historiefaget. Hensikten er å demonstrere ressursene i en ukjent historisk bildeskatt og samtidig utvikle en bevisst og kritisk holdning til foto-mediet.

Metode

Nettstedet er bygd over ressursene som legges i bildedatabasen til Billedsamlingen (http://www.ub.uib.no/avdeling/billed/) og ved illustrerte artikler. Resultatet blir en blanding av faste og dynamiske sider. Volumet blir utvidet når nye bilder knyttes til, selv etter at prosjektet er ferdigstilt. Artiklene skal være bredt illustrert. Det skal lages en lenkesamling og en bibliografi med grunnlag i Universitetsbiblioteket i Bergens kvinnedokumentasjonskatalog. Ved emnesøk og tolkning av grunndataene og illustrasjon til tekst vises forskjellen på bildet som illustrasjon og brukt som kilde.

Faglig ansvar

Senter for Kvinne- og kjønnsforskning ved historiker Dr. Art. Hanne Marie Johansen er faghistorisk ansvarlig sammen med Billedsamlingens avdelingsleder Solveig Greve. Billedsamlingen står for bildeutvalg.

Målgruppe

Målgruppen er skoleverket og den interesserte allmennhet og skal tilpasses ungdomsskoletrinnet, videregående skole og studenter på lavere grad. Materiellet er generelt nok til bruk som inngang til kvinne- og sosialhistorie selv om bildene er lokale. Prosjektet egner seg derfor både til lokalt og nasjonalt kulturnett.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Billedsamlingen, og Senter for kvinne og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Kulturnett.

© Billedsamlingen, UB